آموزش مجازی پارس ، همکار دانشگاه پیام نور .
Our Dream

رویای ما

فرآهم کردن بستری برای آموزش رایگان و ارائه خدمات آموزشی ارزان در سراسر خاورمیانه، رویایی است دستیافتتنی که پارس آن را محقق می سازد. شناخته شدن پارس به عنوان برترین و کارآمدترین مؤسسه آموزشی در سطح ملی و بین المللی.

Our Dream

Our Dream

Providing a great context for free training and educational services across Middle East is an achievable dream come true by Pars. We are trying our best to be one of the best and most effective educational institutions in domestic and international level.

Our Mission

رسالت ما

آموزش و پرورش عموم جامعه خصوصاً مدیران، متخصصان، و کارآفرینان با تأکید بر قوت و توانایی رهبری و راهبری سازمان های بزرگ ملی و بین المللی در جهت رقم زدن آینده ای روشن وظیفه ای است بزرگ که بر عهده پارس می باشد و ما باور داریم به این رسالت بزرگ دست خواهیم یافت.

Our Mission

Our Mission

Public Education, especially managers, professionals, and entrepreneurs’ professional training, with emphasis on strengths and abilities of leading and coaching national and international organizations is a great mission and responsibility on the shoulders of Pars that in Pars it is achievable.

Our vision

چشم انداز ما

پارس با برنامه ریزی دقیق، به جا و نوآورانه به تربیت نیروی انسانی ماهر و مدیران مسئولیت پذیر می پردازد. افرادی که پیوسته با دنیای در حال تغییر، خود را وفق می دهند و همپای پارس می توانند گام بزرگی در جهت اعتلای جهان هستی بردارند.

Our vision

Our vision

With careful, precise, innovative educational planning, Pars trains skillful manpower and responsive managers. We try to coach people who adapt themselves constantly with the fast changing world and try to make the world a better place to live.

Our Values

ارزش های ما

استقبال از ایده ها نو و پیشنهاد های سازنده
ما انتقاد پذیر هستیم چون باور داریم انتقادها باعث رشد ما می شوند.
احترام متقابل اصل جدایی ناپذیر ماست و پارس معتقد است احترام، احترام می آورد.
ما ادعا داریم که می توانیم نقش به سزایی در جهت کار آفرینی کشور و تربیت نیروی متخصص داشته باشیم.
بلند مرتبه شدن میهن عزیزمان ایران از مهمترین ارزش های پارس است.

Our Values

Our Values

Openness to new ideas and constructive suggestions
Openness to criticism, since we believe criticism pace and enhance our growth.
excellence and progress of our beloved homelan, Iran, is one of the most important values and goals for Pars
Mutual respect is our fundamental principle.
We claim that we can play a significant role in creating jobs for our country and training of experts.

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.