.

دوره های شبکه و کامپیوتر

امنیت شبکه

گواهینامه پایان دوره : ملی

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

+Network

گواهینامه پایان دوره : ملی

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

MCSE

گواهینامه پایان دوره : ملی

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

MCSA

گواهینامه پایان دوره : ملی

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پرستا شاپ

گواهینامه پایان دوره : ملی

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.