.
کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
MBA مرکز درمانی و بیمارستان(دوره کوتاه مدت)

۲۵۰ ساعت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار MBA (فروش-دوره کوتاه مدت)

۱۳۰ ساعت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر اجرایی مدیریت کسب و کار EMBA(دوره کوتاه مدت)

۱۰۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار MBA استراتژی(دوره کوتاه مدت)

۲۰۰ ساعت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA کارخانه(دوره کوتاه مدت)

۸۶ ساعت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA تجاری و برندسازی(دوره کوتاه مدت)

۸۶ ساعت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار MBA (بازاریابی)(دوره کوتاه مدت)

۲۰۰ ساعت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA شهری و شهرسازی(دوره کوتاه مدت)

۸۶ ساعت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
EMBA گرایش تجارت(دوره کوتاه مدت)

۷۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA هوانوردی، هوافضا(دوره کوتاه مدت)

۱۰۰ ساعت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA مرکز مشاوره روانشناسی(دوره کوتاه مدت)

۸۶ ساعت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA مرکز مشاوره حقوقی و وکالت(دوره کوتاه مدت)

۸۶ ساعت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حرفه ایی کسب و کار MBA بازار سرمایه(دوره کوتاه مدت)

۸۰ ساعت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA گرایش صنعتی(دوره کوتاه مدت)

۷۰ ساعت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA الکترونیکی(دوره کوتاه مدت)

۱۱۰ ساعت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار MBA (یک ساله)

۳۰۰ ساعت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA هنر(دوره کوتاه مدت)

۸۶ ساعت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA ورزشی(دوره کوتاه مدت)

۸۶ ساعت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA رسانه(دوره کوتاه مدت)

۸۶ ساعت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت عملکرد

۷۶ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کارMBA بیمه(دوره کوتاه مدت)

۱۲۰ ساعت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بانکداری اختصاصی

۴۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حمایتی کارآفرینی

۸۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت پروژه (PMP)

۷۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازرگانی

۵۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تبلیغات

۹۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی فروش و مشتری

۱۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار MBA بانکداری(دوره کوتاه مدت)

۱۲۰ ساعت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بانکداری شرکتی

۴۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت موجودی

۷۶ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی کودک و نوجوان

۱۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار BBA(دوره کوتاه مدت)

۲۰۰ ساعت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بحران و تکنیک های کنترلی آن

۶۶ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت اخلاق حرفه ای

۷۶ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
امنیت شبکه

۵۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری در آژانس های خدمات مسافرتی

۸۶ ساعت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی تربیتی

۱۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی ازدواج

۱۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ریسک -اصول و رهنودها

۴۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی رنگ

۱۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی بالینی

۱۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری مالی

۸۶ ساعت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زبان برنامه نویسی Asp.net Mvc

۵۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بهداشت، ایمنی محیط زیست (HSE-MS)

۴۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیلگر بورس (فاندامنتال)

۵۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مالی

۱۰۰ ساعت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با سیسکو

۱۳۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی اعتیاد

۱۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی شبکه ای

۹۶ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی اجتماعی

۱۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری صنعتی پیشرفته

۴۰ ساعت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابدار ارشد

۷۰ ساعت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت امور فرهنگی

۴۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری پیشرفته

۵۰ ساعت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی

۸۶ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و فنون مذاکرات تجاری

۸۶ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تکنولوژی

۵۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی استرس

۱۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ارزش

۵۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی زبان

۱۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی رشد

۱۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی عمومی

۱۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و فنون روابط عمومی

۷۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار الکترونیکی گرایش تجارت

۷۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ارتباط موثر و هوش هیجانی

۵۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی مدیریت

۱۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با بورس

۱۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت آموزشی

۶۶ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی جرم

۱۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تولید

۷۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان

۸۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت زمان

۸۶ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت اقتصاد مقاومتی

۸۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت سرمایه های فکری

۶۶ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت و سرپرستی سازمان

۸۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حقوق و مزایای کارکنان

۶۶ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برنامه ریزی و مدیریت هزینه

۷۶ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازرگانی خارجی و مکاتبات

۱۰۰ ساعت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بیمه و تضمین در قراردادها

۶۶ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارگردان تئاتر

۱۰۰ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عکاسی

۶۰ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشپزی و شیرینی پزی

۱۲۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت فرهنگی و هنری

۶۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زبان برنامه نویسی ++c

۵۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ICDL درجه 1

۶۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی دکوراسیون داخلی در معماری

۱۵۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برق خودرو

۱۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری مقدماتی

۵۰ ساعت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی

۵۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش زبان انگلیسی مقدماتی

۵۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارشناسی رنگ خودرو

۳۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشپزی بین المللی

۱۰۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
+Network

۱۰۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مترجمی زبان انگلیسی مقدماتی

۱۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
متصدی کافی شاپ (باریستا)

۱۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مکانیک خودرو

۱۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی پایپینگ(sped)

۳۰۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت پروژه

۱۰۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زبان برنامه نویسی موبایل(Android)

۱۴۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت فناوری اطلاعات (IT)

۹۰ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.