.

برنامه راهبردی مرکز

بیانیه ی ارزش های کلیدی مرکز :

  • حفظ و توجه به ارزش های انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه مرکز
  • تمرکز بر ایجاد وفاداری مشتریان
  • بهبود مستمر و کارآفرینی در انجام تمامی خدمات
  • ایفای تعهدات ملی و بین المللی در راستای توسعه پایدار
  • ارایه خدمات متنوع و با کیفیت ، فراتر از انتظارات مشتریان
  • مدیریت مبتنی بر تفکر سیستمی و بهره گیری از خرد جسمی و مشارکت گروهی
  • پایبندی به قانون و رعایت اخلاق حرفه ای
  • تعامل موثر با ذی نفعان بر اساس منافع متقابل (برد-برد)

 

برچسب ها : انتشار دهنده:
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.